İranlı LGBTİ+ hakları savunucusu ölüm cezasına mahkum edildi Uluslararası Af Örgütü

İranlı LGBTİ+ hakları savunucusu ölüm cezasına mahkum edildi Uluslararası Af Örgütü

Dönüp Esad… Evet, Esad’ıneli kanlıdır, babasının eli de kanlıdır, Baas Rejimikatildir; doğrudur da ama sizin eliniz çok mu temizdir? Siz burada masuminsanları alıp tutuklayacaksınız ve size muhalif olanlara karşı acımasız bir şekildeolacaksınız. Sosyalistler.Size muhalif olanlara karşı acımasız olacaksınız ama dönüp Esad’la ilgili sözsöyleme hakkınız olmaz. Evet, onun eli kanlıysa, siz burada onun uyguladığıpolitikaların aynısını uygularsanız aynı kefede değerlendirilirsiniz ve sizKürtlere bbahsegel eğdirtmeye çalışıyorsunuz. AYKAN ERDEMİR (Bursa) -Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dün sizlerin de malumu olduğu üzereEğitim-Sen ve KESK başta olmak üzere ülkemizdeki önemli sendika vekonfederasyonlar üzerinde büyük bir baskının gerçekleştiği bir gündü ve 50’ninüzerinde sendikacı gözaltına alındı. AKP’li bölge milletvekilleri de televizyonlara çıkıp “Bizbu işe karşıyız.” diyorlar. Sizin yaptığınızın, Hükûmet olarak, iktidar olarakdoğru bir tarafı yok.

Görüldüğü üzere bu durum herkes için sıkıntılı bir süreçtir. Dolayısıyla doktrinde, iddet müddetinde başka bir erkekten hamile kalıp bu erkekle evlenecek kadınlarda iddet müddeti engelinin kaldırılması görüşü savunulmaktadır. Şimdi, yargı yolu açıkişlemler konusunda ise yasanın kapsamına girmiyor ancak bununla ilgili işte biryasa önergesi, taslağı, teklifi, arkadaşlar, geliyor. Bunun için çok önemliveya detaylı bir çalışma yapılması gerekli. Bunlarınarasında çete üyeliği var, hırsızlık var, memuriyet görevini kötüye kullanmakvar. Bu kapsama giren 2.837 kişiye biz ret verdik;çete üyeliği, hırsızlık, memuriyet görevini kötüye kullanma, ahlaksızlık, sarkıntılık,eroin ve silah kaçakçılığı, casusluk, devletin güvenliğine ilişkin bilgileriaçıklamak, ölüme sebebiyet vermek, uyuşturucu vesaire diye. Harp okullarına ve tümaskerî okullara, harp akademilerine girişte, generalliğe terfide adaylarınyüksek niteliklere sahip olması kaçınılmaz olarak aranır ve değerlendirilir.Harp akademilerinden ordu komutanları, kuvvet komutanları, genelkurmaybaşkanları yetişmektedir. Bu seçkin kadro, Türkiye’yi gelecekte tüm dünyadatemsil edecektir.

  • Bu durumda yapıntı terke maruz bırakılan eş dava açabilir.
  • Davalı iddialarını ve savunmalarını hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan dilediği gibi değiştirebilir, genişletebilir.
  • Bakınız, bizim yaralarımız var,yaralarımızın sarılması gerekir.
  • (2/113) esas numaralı kanunteklifim, komisyona havale edilmesinden itibaren en geç 45 gün içindesonuçlandırılması gerektiği halde süresi içinde görüşülmediğinden, İçtüzüğün37’nci maddesine göre doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasını arz ve teklifederim.

“Yargı, yargı, yargınınişi.” diyoruz, “Yargının işi.” deniliyor. Değerli milletvekilleri, o “bağımsız”olarak isimlendirmek istediğimiz ama gerçekte bağımsız olmadığına inandığımızyargı bu milletvekillerinin hakkını eğer teslim etmiyor ise bu sorunu çözecekolan bu Parlamentodur. İnsan Haklarını İncelemeKomisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu dönemde deçalışabilmesine dair bir talebi olmuştur. Başkanlığımızca uygun görülen butalep İçtüzük’ün 25’inci maddesi gereğince GenelKurulun tasviplerine sunulur. Kadın Erkek Fırsat EşitliğiKomisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu dönemde deçalışabilmesine dair bir talebi olmuştur. İzmir Milletvekilimiz SayınSusam daha önce söz istemişlerdi ama 10 kişilik sıra dolduğu için sırayıbozmadık.

Hükûmet üyelerinin kendiaralarındaki uyumsuzlukları bu kanunun yürürlüğe girmesi noktasında da bizleriendişeye sevk etmektedir. 3’üncü sırada yer alan,Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama ŞekliHakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile AdaletKomisyonu Raporu’nun görüşmelerine başlayacağız. Diyarbakır MilletvekiliSayın Oya Eronat’ın İç Tüzük’ün60’ıncı maddesine göre yerinden kısa bir söz talebi var. Değerli milletvekilleri,dün efeler diyarı Aydın’da darağacında üç fidanın pankartını astığı içinCumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Barkan Kalınomuz’asoruşturma açıldığını öğrendik. Ne yazık ki Başbakan bu isimleri grupkonuşmasında zikrettiği zaman gözleri dolarak söylediğinde suç olmuyor, bizimarkadaşlarımız darağacında üç fidanın posterini açtıkları zaman suç olmaktadır. Bu şekliyle tatile girmek bize huzur vermemeli,bu şekilde tatile girmemeliyiz değerli arkadaşlar. Biraz önce size vermişolduğum bu listedeki yasaları bitirmememiz için hiçbir neden yok. Elbette kimuhalefet partileri İç Tüzük’ten kaynaklananhaklarını sonuna kadar kullanacaklardır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanınınbaşlatmış olduğu bir girişim sonucunda üç muhalefet partisinin mutabık kaldığıbir çözüm ortaya konuldu. Ancak, bu çözüm Adalet ve Kalkınma Partisinin yetkiliorganlarına götürüldü ve yetkili organlardan olumsuz karar çıktı. SayınBaşbakan, AKP’nin yetkili organı “Konu yargınındır.” dedi. Değerlimilletvekilleri, konu yargının olduğu hâlde Türkiye Büyük Millet Meclisinindüzenleme yaptığı birçok konu vardır. Başta Sayın Başbakanın seçilmesininönündeki yasakların kaldırılması olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisimillet iradesini esas alarak birçok düzenlemeyi yapmıştır. Sayın Başbakanınseçilmesinin önündeki yasağı kaldırmak üzere, millet iradesine kulak vermeküzere, bu Parlamento Sayın Başbakanın seçiminin önündeki yasak için Anayasa’yıdeğiştirmiştir, cesaretle adım atmıştır, 22’nci Dönem Parlamentosu çok doğrubir karar vermiştir.

Sizin, aklınıza geleni aklınızagelen yerde söyleme mecburiyetiniz yok. Türkiye Cumhuriyeti bu lafı söyleyenbir bakana sahip olduğu için üzüldüm. CELAL ADAN (İstanbul) –Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi en derin saygılarımlaselamlıyorum. Yeni Türk Ticaret KanunuTasarısı’nın hazırlanması sürecinde büyük emeği olan Bilim Komisyonu BaşkanımızDeğerli Hocamız Profesör Ünal Tekinalp’e buradansaygılarımızı gönderiyoruz. Hocamız her ne kadar bu değişikliklerin birbölümüne sıcak bakmasa da uygulamanın yoğun taleplerini, iş ve ticaretdünyasının hassasiyetlerini de dikkate almak durumundaydık. Yeni Ticaret Kanunu’muzdada yeni Borçlar Kanunu’muzda olduğu gibi, güçlünün karşısında zayıfı koruyanhükümlere yer verilmiştir. Eleştirileriyle butasarıya, yasaya, 6102 sayılı Kanun’a yön vermiş olan, destek vermiş olan bilimadamlarını yine teşekkürle anmak gerekir. Çünkü yargı ihtilaflarında artık hangi ticaret defterlerikanıttır, hangilerinin elektronik olarak kanıt değeri vardır, ne yapılmasıgerekir, bu konularda da bu düzenlemeler son derece önemli olacak.

Zehra Sedighi-Hamadani gözaltına alınmasının ardından 53 gün zorla kaybedildi. Bu süre boyunca avukata erişimi olmadan, haklarını ihlal eden sorgulamalara, uzun süreli hücre hapsine, homofobik hakaretlere, ölüm tehditlerine ve çocuklarının velayetini elinden alma tehditlerine maruz bırakıldı. Tüm bunlar, adil yargılanma haklarını ve işkence ve diğer türde kötü muamele yasağını ihlal etti. Uluslararası Af Örgütü, İlham Çubdar’ın “suçunu itiraf etmeye” zorlandığı görüşündedir. Ayrıca, “dünyada yozlaşmayı yaymak” suçlaması, ceza hukukunda gerekli açıklık ve kesinlik ölçütlerini karşılamamakta ve hukuka uygunluk ve hukuki belirlilik ilkelerini ihlal etmektedir. Yetkililer, iki kadına cezalarını 1 Eylül 2022’de, her ikisinin de tutulduğu Urmiye cezaevinde bildirdi. Onun için buradaki kadın-erkek ayrımı da oldukçageri, hatta, yani kusura bakmazsanız, ilkel biryaklaşım.

Adli yardım büroları; Çağlayan, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kartal, Büyükçekmece, Ümraniye şubeleriyle hizmet sunmaktadır. Aile içi şiddete uğrayan ve maddi durumu olmayan kişiler evrakları olmaksızın da kabul edilmekte ve avukata veya gerekiyorsa sığınma evlerine yönlendirilmektedir. Herhangi bir Noterden özel vekâletname çıkarılması gerekmektedir. Bu vekâletnamede seçilen avukatın boşanma ve tüm sonuçları üzerinde yetkilendirildiği belirtilir. Vekâletnameye yakın tarihli bir fotoğraf yapıştırılır.

Dolayısıyla internette kumar oynamak kabahattir.İnternette kumar oynamak için verilecek idari para cezası 2015 yılı için 208 TL 2016 yılı içim 219 TL olarak uygulanmaktadır. İcra takibi başlatıp sosyal hizmet memuru eşliğinde çocuk teslim kurumuna başvurulabilir. Aynı zamanda İİK madde 344 uyarınca icra ceza mahkemesinde açılacak dava ile görüşme günlerinde müşterek çocuğu göstermeyen tarafa hapis cezası verilecektir. Hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan özellikle çocukların bakım ve korunmasına ilişkin önlemleri kendiliğinden alır. Çocuklara karşı alınacak önlemler; çocuğun bir tarafın himayesine bırakılması, geçici kişisel ilişki kurulması, geçici tedbir nafakası verilmesi, çocuğun mallarına geçici önlem alınması ve çocuk kaçırma konusunda alınacak önlemlerdir. Çocuğa verilecek geçici tedbir nafakasına öğretide iştirak nafakası da denmektedir. Hâkim talep olmasa dahi boşanma davası açılınca davanın devamı süresince eşlerin barınmasına ilişkin önlemleri kendiliğinden alır. Ortak konutta kimin oturduğunu, oturmayan eşin nerede kaldığını, çocukların kimin yanında kaldığını, hangi okula gittiğini araştırarak tespit ettirir. Ortak konutun mülkiyetinin kime ait olduğunun barınmaya ilişkin kararın verilmesinde bir önemi yoktur. Ayrılık kararı verilebilmesinin ön koşulu boşanma sebeplerinin gerçekleşmesidir. Ayrıca bu sebepler ispatlanmış olmalı, hoşgörü ile karşılanmamalıdır. Ayrılık kararı verilmesinin amacı ortak hayatın yeniden kurulmasıdır.

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です


reCAPTCHAの認証期間が終了しました。ページを再読み込みしてください。